Top 10 “unique” car concepts that make the world crazy

YOUR EXISTING AD GOES HERE

1. BMW Lovos (2009).

2. Ford Nucleon (1950).

3. GM Firebird III (1959).

4. Volkswagen Aqua (2011).

5. Honda Fuya-jo (1999).

6. Mercedes-Benz F 015 Luxury In Motion (2015).

7. Aurora Safety Car (1957).

8. Tang Hua Detroit Fish (2008).

9. Nissan Pivo 2 (2007).

10. Dymaxion (1933).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *